Algemene informatie

Ik ben lid van de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociale therapeuten en Agogen (www.nvpa.org).

Tevens ben ik als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige opgenomen in het BIG–register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 89016974130. Vanuit het lidmaatschap van het NVPA ben ik ingeschreven in het register van RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) stelt zorgverleners verplicht aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. Ik ben aangesloten bij S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

Persoonlijk ben ik er voorstander van dat u eventueel ontstane onvrede inbrengt in ons contact. Wanneer dit onvoldoende leidt tot gewenste klaarheid, is er de mogelijkheid contact op te nemen met de Vertrouwenspersoon van het NVPA. Mocht u nog iets anders nodig hebben om u verstaan te weten, dan is het mogelijk de daarvoor bedoelde procedure te volgen. Uiteraard is mijn praktijk inschreven bij de KvK (nr. 08198363)

Privacyverklaring

Voor mij is het vanzelfsprekend zorgvuldig met u en uw persoonlijke gegevens om te gaan. De wet AVG, die sinds 2018 van kracht is, stelt verplicht dit in een document vast te leggen. Er zal een dossier gevormd worden waarin voornamelijk persoonlijke gegevens verwerkt zijn en waarin gespreksaantekeningen te vinden zijn die tevens gezien kunnen worden als procesbeschrijving. Het aanleggen van een dossier is een wettelijke verplichting, opgelegd door WGBO.

Stel dat het van belang kan zijn om informatie van uw huisarts of een andere zorgverlener op te vragen en op te nemen in uw dossier, dan gebeurd dit alleen nadat u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zoals gezegd: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens als enige toegang heb tot uw dossier me houd aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de begeleiding niet meer nodig is en het zinvol is om hierover te informeren. Ook kan verwijzing naar een andere hulpverlener hiertoe aanleiding zijn. Ik ben hier zeer terughoudend in. Eigenlijk alleen wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is voor u om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen en te dragen. Vanzelfsprekend gebeurd dit alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een zeer klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Bij aanvang van de begeleiding zal ik met u bespreken en vastleggen wat er gedaan moet worden met uw dossier in geval van definitief sluiten van de praktijk of bij overlijden van mij.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam
  • de datum van het consult
  • een korte omschrijving hiervan. In mijn geval: consult haptotherapeutische begeleiding
  • de kosten van het consult